06-54 71 52 70

Algemene Voorwaarden Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AW: auteurswet 1912. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijk overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Vergoedingen

 • Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 • Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijkheid en billijk is bestempeld, vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 • Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Factuur en betalingen

 • De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
 • Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
 • Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
 • Indien de Wederpartij in verzuim is of op ander wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoende in en buiten rechte voor zijn rekening.
 • Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Levering en producten

 • Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddrager zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 • Fotoproducten (afdrukken, canvassen, albums etc.) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling.
 • Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
 • De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slecht geschatte levertijden. Fotoboeken worden maximaal 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van gekozen materialen. Digitale bestanden op DVD worden 4 weken na betaling van de factuur geleverd.
 • Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
 • Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 • Indien fotoafdrukken, canvassen, albums of andere fotoproducten beschadigd of in onjuiste staat ontvangen worden, dient de opdrachtgever dit binnen 5 dagen kenbaar te maken aan de fotograaf. Na deze tijd wordt eventuele beschadiging of klacht omtrent het product niet meer in behandeling genomen.
 • Bij aanschaf van de DVD met digitale bestanden is de Fotograaf niet verantwoordelijk voor afwijkingen in kleur en kwaliteit wanneer de fotoproducten elders besteld worden. Enkel bij bestellingen verwerkt door de Fotograaf kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid gegarandeerd worden.
 • Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen. Er worden geen rechten verleend aan getoonde voorbeelden. De getoonde voorbeelden zijn slechts ter indicatie.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Opdrachten

 • Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
 • Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijk wetenschap en gedogen van de Wederpartij aan het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
 • De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
 • In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij tot 7 dagen voor de afgesproken data van uitvoering en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op tenminste 50% van de overeengekomen vergoeding.
 • In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij binnen 7 dagen voor de afgesproken data van uitvoering en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de volledige overeengekomen vergoeding.
 • Indien een opdrachtovereenkomst geannuleerd moet worden door de Fotograaf in het uitzonderlijke geval dat de Fotograaf ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, krijgt de Wederpartij de reeds gedane betalingen volledig teruggestort. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor reeds gemaakte (hotel)reserveringen, reiskosten of het opnemen van vrije dagen of andere gemaakte kosten.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.
 • Bij een trouwreportage wordt een aanbetaling van tenminste 20% verlangd. Dit moet binnen 14 dagen na aanvaarding van de opdrachtovereenkomst worden voldaan.

Internet

 • In geval van overeenkomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografisch werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
 • De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografisch werk wissen dan wel vernietigen.
 • De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

Auteursrecht

 • Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
 • Bij aanschaf van een DVD met de digitale bestanden op hoge resolutie heeft de Wederpartij het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De opdrachtgever geeft toestemming aan Lisette’s Fotomomenten om de gemaakte foto’s van de opdrachtgever en de overige familieleden te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/ebook/andere website, deze lijst van opsommingen is niet limitatief), in gratis en betaald drukwerk uit eigen beheer (zoals flyers/expositie/producten/boek, deze lijst van opsommingen is niet limitatief) en voor alle huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van Lisette’s Fotomomenten. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
 • Lisette’s Fotomomenten zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander bedrijf of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de opdrachtgever dit voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf. Er kunnen dan extra kosten in rekening gebracht worden.
 • Lisette’s Fotomomenten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of facebook.

Licentie

 • Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 • Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 • Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 • Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronisch of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
 • Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op de auteursrecht

 • Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 • Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirect en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding

 • De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 • Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 • Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografisch werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties word aangebracht. In het geval van digitale/elektronisch kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ECC standaards.

Rechten van derden

 • De wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
 • De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de indit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze

 • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 • Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegd rechter in Nederland.